Besök hos delar av Familjen Helsingborg

Så här långt under analys- och planeringsfasen har vi gjort inledande besök hos fem av JagKan-projektets deltagande kommuner, Bjuv, Båstad, Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Syftet med besöken har varit att träffa representanter från kommunerna som på olika vis kommer att arbeta med projektet.

Det har varit väldigt lärorika och intressanta besök där olika behov och förutsättningar har diskuterats, målgrupper kartlagts, pågående insatser presenterats och möjliga vägar framåt har analyserats. Vid mötena har pågående verksamheter för olika målgrupper också besökts och det har givits möjlighet att prata med deltagarna. Dessa samtal är alltid oerhört viktiga och inspirerande!

Även andra aktörer, till exempel Arbetsförmedlingen och FINSAM-förbund, har ibland deltagit i mötena. Det står klart att det pågår många olika insatser parallellt i kommunerna och att behoven är många och omfattande. Att JagKan-projektet har som mål att aktivt arbeta med deltagare som på ett eller annat sätt lever med psykisk ohälsa är en viktig del. Bland individer som är långtidsarbetslösa eller -sjukskrivna är andelen med sämre psykisk och fysisk hälsa högre än genomsnittet. Även bland unga har den psykiska ohälsan ökat oroväckande de senaste åren. Därför är det kontinuerliga stödet, genom projektmetoderna Supported Education och IPS Fritid, oerhört viktiga.

Stödet till de deltagande kommunerna i Familjen Helsingborg kommer att pågå parallellt med arbetet med övriga samverkansparter, dvs Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Skåne. Målet är att hitta former för den strategiska samverkan och det operativa arbetet i varje kommun, som är hållbara, långsiktiga och inte så sårbara utifrån det lokala sammanhanget.