Gemensam Kick-off

Den 27 september hade JagKan sin stora gemensamma kick-off. Förmiddagen bjöd på intressanta samtal, inspiration från Camilla Bogarve och många skratt. Nedan finns en summering av de diskussioner vi hade tillsammans.


Våra diskussioner kretsade framförallt kring följande frågor:

 • Hur kan vi inom JagKan rusta personer med psykisk ohälsa, som står långt ifrån arbetsmarknaden, att bli redo för studier och arbete?
 • Vilka positiva erfarenheter, viktiga lärdomar och lyckade exempel har du av att arbeta med målgruppen och som du tror kan vara viktiga att dela med kollegorna i JagKan?

Ekonomi

 • Ekonomisk försörjning under studietiden är avgörande för att deltagare i projektet ska kunna ta steget och studera. Självförsörjning kommer som en effekt. Vi arbetar på olika sätt och nivåer för att undanröja hinder.

Egenansvar och kontroll

 • Deltagarna måste sitta i förarsätet och känna att det är deras beslut att studera eller arbeta. Coachen/handläggaren/kontakten finns med som stöd, men egenansvaret är viktigt.

Helhetsgrepp med individen i fokus

 • Det finns inte en lösning som fungerar för alla. Vi måste ha individen i fokus och låta denne styra processen utifrån ett individuellt upplägg. Som coach, eller annan stödjande funktion, måste en även kunna förbereda deltagarna för förändringar i samhället, inte bara i den personliga livssituationen.
 • Det är även viktigt att stödja deltagaren så att livet utanför studierna fungerar.
 • Ha fokus på det friska och tro på individen.

Trygghet, tillit och uthållighet

 • Det är viktigt att skapa en god relation och ett gott samarbete där misslyckanden och motgångar ses som en del i lärprocessen. Vi måste våga låta deltagarna prova och misslyckas och få testa igen! Både tjänstepersoner/coacher/annan stödjande funktion och deltagaren behöver känna trygghet och tillit i den här förändringssituationen, gentemot sig själva och varandra.

Starkare tillsammans

 • Vi blir starkare tillsammans.
 • Samlokalisering av deltagande aktörer skulle förenkla och förbättra arbetet.
 • Lära inom och mellan de deltagande aktörerna – kunskapsutbyte.
 • Tillsammans kan vi fånga upp målgruppen i ett tidigare stadium och i förlängningen arbeta mer preventivt istället för reaktivt.
 • Alla måste vara med på tåget för att vi ska nå en förändring.
 • Psykisk ohälsa en växande samhällsutmaning – 3 av 4 har erfarenhet av psykisk ohälsa statistiskt.
 • Vi måste kunna jobba långsiktigt.

 Attitydpåverkan

 • Vågar vi utforska våra föreställningar kring psykisk ohälsa så finns det stora möjligheter att åstadkomma förändring och återhämtning för målgruppen.
 • I det här arbetet finns det två parallella processer: dels att rusta individen inför arbetslivet och dels påverka attityder mot arbetsgivare. Det är viktigt att arbeta med båda perspektiven.

 Summering

Det finns otroligt mycket kraft och engagemang i arbetet för psykisk hälsa. Utifrån våra olika positioner försöker vi att förbättra vardagen och framtiden för målgruppen, men stöter inte alltför sällan på hinder. Samma hinder som gör att individer inte vågar ta steget ut och testa, eller hinder som gör att individer fastnar i systemet. Tillsammans kan vi arbeta för att främja psykisk hälsa, synliggöra möjligheter och låta varje individ få utveckla sin fulla potential.