För samverkanspartner

JagKan är ett treårigt ESF-finansierat projekt som vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden, och som lever med sammansatt problematik, framförallt psykisk ohälsa.

Projektet, genom strategisk och operativ samverkan med olika förvaltningar och myndigheter, ska ta ett större helhetsgrepp kring varje person och individanpassa stödet utifrån hens behov, möjligheter och önskemål. Projektet kommer att arbeta med metoden Supported Education. Deltagarna i projektet kommer dessutom erbjudas stöd i hälsa och få arbetsrelaterat stöd genom en resurs från Arbetsförmedlingen som är knuten till projektet.

JagKan har som mål att 150 personer ska delta i projektet, varav 30% ska fullfölja en utbildning och 20% ska få och behålla ett jobb på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Målet är att personerna ska nå egenförsörjning.

JagKan samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ett flertal kommuner i Familjen Helsingborg (Bjuv, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp, Ängelholm), Region Skånes primärvård och psykiatri, samt näringslivet. Helsingborgs stad är projektägare.

Utifrån lokala förutsättningar i varje deltagande kommun erbjuder projektet, förutom metodutbildning och vägledning, en nödvändig samverkan mellan centrala aktörer. Tillgängligheten till de statliga och regionala aktörerna ska underlätta och främja det operativa arbetet med individerna i kommunerna, liksom bidra till att skapa och utveckla hållbara strukturer för behovsanpassad samverkan.