För samverkanspartner

JagKan är ett treårigt ESF-finansierat projekt som vänder sig till personer som står långt från arbetsmarknaden, och som lever med sammansatt problematik, framförallt psykisk ohälsa.

Projektet, genom strategisk och operativ samverkan med olika förvaltningar och myndigheter, ska ta ett större helhetsgrepp kring varje person och individanpassa stödet utifrån hens behov, möjligheter och önskemål. Projektet kommer att arbeta med metoden Supported Education. Deltagarna i projektet kommer dessutom erbjudas stöd i hälsa och fritid (med inspiration från IPS fritid som finns i Karlskrona kommun) och få arbetsrelaterat stöd genom en resurs från Arbetsförmedlingen som är knuten till projektet. Inom ramen för projektet kommer vi även ta fram ett skriv- och lästestverktyg för personer som har arabiska som modersmål.

JagKan har som mål att 150 personer ska delta i projektet, varav 30% ska fullfölja en utbildning och 20% ska få och behålla ett jobb på den konkurrensutsatta arbetsmarknaden. Målet är att personerna ska nå egenförsörjning.

JagKan samverkar med Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, ett flertal kommuner i Familjen Helsingborg (Bjuv, Båstad, Höganäs, Svalöv, Åstorp, Ängelholm), Region Skånes primärvård och psykiatri, samt näringslivet. Helsingborgs stad är projektägare.

Utifrån lokala förutsättningar i varje deltagande kommun erbjuder projektet, förutom metodutbildning och vägledning, en strategisk samverkansplattform med centrala aktörer i nordvästra Skåne. Tillgängligheten till de statliga och regionala aktörerna ska underlätta och främja det operativa arbetet med individerna i kommunerna, liksom bidra till att skapa och utveckla hållbara och långsiktiga strukturer för lokal behovsanpassad samverkan.