Supported Education

Supported Education

Personer som lever med psykisk ohälsa lever ofta både i utsatthet och i ett socioekonomiskt utanförskap. Skolvärlden upplevs som skrämmande och otillgänglig för många som har tidigare erfarenheter av studiemisslyckanden. Studierna kan på sikt förbättra livskvaliteten genom att deltagaren får en egen inkomst genom arbete. Självkänsla och självförtroende stärks när det som tidigare kändes omöjligt blir möjligt och verkligt.

Supported Education (SEd) utvecklades i USA och bygger på samma grund som Supported Employment (SE). Det är alltid deltagarens önskemål och visioner som leder planeringen framåt. SEd blir ett medel för att nå målet för jämlikhet i samhället.

Metoden har några grundbitar, bland annat:

  • Stödet baseras på den enskildes unika förutsättningar för att lyckas – ”det finns inga misslyckanden”
  • Det ges tid för stöd så länge som deltagaren önskar det
  • Delaktighet från individen är en förutsättning, där även den ekonomiska situationen belyses

Supported Educations arbetsmetod kan delas upp i 3 steg: Välja – Skaffa- Behålla.

I ”Välja-fasen” formuleras studiemål, befintliga utbildningar undersöks och ansökning görs tillsammans.

I ”Skaffa-fasen” upprättas en plan där hänsyn tas till befintliga färdigheter, det deltagaren behöver arbeta på för att klara studierna, tillgängligt stöd samt den ekonomiska situationen. Den ekonomiska faktorn är viktig då det kan vara stressande att inte veta om och hur studierna kan finansieras. Därför är information och kunskap om de olika bistånden samt ersättningarna som individen kan få av stor vikt om hen inte kvalificerar sig till CSN.

I ”Behålla-fasen” har deltagaren och coachen en kontinuerlig kontakt för att se vad deltagaren kan behöva utveckla för färdigheter, säkerställa personligt stöd (eller vara det ur ett studieperspektiv) samt hjälpa till att anpassa studiemiljön till deltagarens behov.

Det är upp till deltagaren att bestämma när kontakten ska avslutas vilket betyder att det inte per automatik upphör när studierna är klara. Därför kan kontakten mellan coachen och deltagaren variera i mycket stor grad.