Modig, följsam och nyfiken

I förra veckan gjorde delar av projektgruppen ett studiebesök i Karlskrona kommun. Christoffer, enhetschef på Funktionsstödsförvaltningen, stod som värd för besöket och gav oss omfattande, intressant och mycket användbar information om hur de arbetar med IPS Fritid i Karlskrona.

Karlskrona kommun, med sitt fritidsspår, fungerar som bollplank och inspiration till JagKan-projektet. De har valt att arbeta med IPS och Supported Education eftersom de sett hållbara och lyckade resultat och effekter hos målgruppen. Modig, följsam och nyfiken är deras ledord i mötet med deltagaren. De fokuserar på det som är roligast; och de tittar inte bakåt utan bara framåt.

IPS står för Individual Placement Support, och är en modell för arbetsrehabilitering för personer med psykisk ohälsa och funktionsnedsättning. Individens arbetsförmåga bedöms inte, och ingen arbetsträning görs. Istället tar metoden tillvara på individens motivation för att hitta ett arbete, eller studieplats, på den reguljära arbetsmarknaden – ”där alla andra är”.

IPS fritid är en utveckling av IPS-modellen och handlar om att stödja individer med psykisk ohälsa atill en meningsfull fritid. En givande fritid kan stärka självkänslan och ge möjlighet att hitta ett tryggt och givande socialt sammanhang. JagKan tar avstamp i det arbetssätt som Karlskrona kommun har arbetat fram, där individens intresse och nyfikenhet styr vägen till en aktivitet. Liksom när IPS-metoden används inom arbetsrehabilitering är tanken  inom IPS fritid att individen skall ta del av aktiviteter i lokaler och på platser som är gemensamma för alla i samhället.

JagKan fortsätter nu sitt kartläggande och analyserande arbete kring IPS Fritid utifrån värdefull input i Karlskrona.