Vad händer just nu?

  JagKan startade den första september 2017 med en fem månader lång analys- och planeringsfas, där vi tillsammans med samverkansparterna ska lägga grunden för genomförandet och arbetet med projektets deltagare, och därmed också vår gemensamma måluppfyllelse. Under den här perioden är det många saker som ska falla på plats innan genomförandefasen inleds den första februari 2018.

Projektgruppen på sju personer ska tillsättas och jobba ihop sig. Styrkan med gruppen är att vi alla kommer att bidra med olika erfarenheter och kunskaper. Vi har alla olika kompetenser, nätverk och kontakter med oss i bagaget som kommer att vara en stor tillgång när vi ska hitta utvecklingsmöjligheter och lösningar på komplexa frågor.

En följeforskare ska handlas upp bland de aktörer som är knutna till ESFs ramavtal. Följeforskaren kommer att vara tillgänglig under hela projektet och ska inledningsvis hjälpa till med att formulera tydliga och mätbara indikatorer utifrån mål- och resultatformuleringar. Som en röd tråd genom allt arbete, både strategiskt och praktiskt, ska följeforskaren också bidra till att säkerställa jämställdhets- och tillgänglighetsanalysen i de olika insatserna.

Projektgruppen kommer att utbilda sig i en av projektets arbetsmetoder, Supported Education. Metoden är en viktig byggsten i JagKan-projektet. Den tar ett helhetsgrepp kring individen, tillsammans med andra inblandade aktörer, och definierar tillsammans med deltagaren mål och väg för att klara av studier. Stödet är inte tidsbegränsat och deltagaren kan därmed känna sig trygg under hela studietiden. Projektgruppen kommer att ha två personer som ska arbeta med metoden.

Projektgruppen kommer att besöka Karlskrona kommun för att lära sig mer om IPS Fritid, vilket är en annan metod i JagKan-projektet. Kommunen har arbetat framgångsrikt med denna metod, som handlar om att finna en meningsfull sysselsättning och en aktiv vardag, med sunda och hälsosamma rutiner. Projektet kommer att ha en person som ska arbeta med metoden.

Flera olika möten genomförs med samverkansparterna under perioden, för att kartlägga och analysera behov, förväntningar och möjligheter inom ramen för projektet. Gemensamma frågor och funderingar lyfts upp till projekt- och styrgrupp för att frågetecken ska rätas ut. Ett första styrgruppsmöte hålls under oktober månad. Omvärldsanalysen i förhållande till andra pågående och liknande satsningar är också viktig för att undvika dubbelarbete och parallella spår.

De deltagande kommunerna i Familjen Helsingborg har olika förutsättningar och förväntningar på projektet, utifrån sin egen lokala situation, vilket gör dialogen är central. Samverkan, metodutveckling och –tillämpning måste planeras och genomföras med grund i lokala behov. Pågående FINSAM-samordningar är också viktiga processer att stämma av med för att hittar lämpliga former för den strategiska samverkan.

Så, med gemensamma krafter kommer analys- och planeringsfasen att lägga grunden för ett lyckat arbete under genomförandefasen, där vi tillsammans ska se till att 150 deltagare skrivs in i projektet och på så sätt också närmar sig  meningsfull sysselsättning, studier och arbetslivet.