Vi lär oss om de horisontella principerna

Alla ESF-projekt ska arbeta med de horisontella principerna som är:

  • jämställdhet
  • tillgänglighet
  • icke-diskriminering
  • ekologisk hållbar utveckling
Det betyder att projektet i sin helhet, både i planering och i praktiskt arbete, ska genomsyras av en medvetenhet om de här frågorna.

Varför ska vi jobba med de här frågorna?

Tillgänglighet handlar om att samhället och arbetslivet ska vara tillgängligt för alla, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, etnicitet, funktionsvariation och könsöverskridande identitet eller uttryck. De kan oftast inte delta i samhället och arbetslivet på lika villkor, vilket är en mänsklig rättighet. 

Den svenska arbetsmarknaden är inte jämställd. Kvinnor och män finns på arbetsmarknaden men i olika utsträckning, i olika yrken, branscher och med olika arbetsvillkor. Det får konsekvenser både för lön och pension, och påverkar i sin tur en persons livsvillkor. Skillnaderna märks mellan könen redan under skoltiden, i form av utbildningsval. All kompetens tas inte heller tillvara på arbetsmarknaden.

Den direkta, individuella, diskrimineringen är ett hinder för att uppnå målet om lika rättigheter, möjligheter och skyldigheter för alla. Men det finns också regler, rutiner, normer, vedertagna förhållningssätt och beteenden i institutioner och andra samhällsstrukturer som utgör hinder för olika grupper att uppnå lika rättigheter och möjligheter.

Vill du läsa mer om de horisontella principerna länka dig vidare!

ESF och de horisontella principerna

ESF och jämställdhet

ESF och icke-diskriminering

ESF och tillgänglighet